【python 图片识别】python识别图片是不是包含二维码

近几天在研究二维码的识别,主要是通过python代码来识别特定图片内是否包含二维码。方法有分类,还有下面我介绍的直接法。

需要安装库

pip install pyzbar 
pip install opencv-python

我们 先准备些二维码

在这里插入图片描述

总共有11个二维码。

下面我们进行二维码识别:

# -*- coding: utf-8 -*-


import os
from pyzbar.pyzbar import decode
import cv2


"""
图片包含二维码检测
"""
def qrcode_recongnize(filepath,filename):
  """
  :param filepath: 图片路径
  :param filename: 图片名字
  :return: qrcode 图片包含二维码,unqrcode 图片不包含二维码
  """
  image_type = []
  try:
    # 读取图片
    image = cv2.imread(filepath+filename)
    # 灰度化
    image=cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 解码二维码
    result = decode(image)

    if len(result)>0:
      image_type.append('qrcode')

    else:
      image_type.append('unqrcode')
  except:
    image_type.append('unqrcode')
  return image_typeif __name__ == '__main__':

  filepath="F:/img_spam/test/"
  for parent,dirnames,filenames in os.walk(filepath):
   for filename in filenames:
    kk=qrcode_recongnize(filepath,filename)
    print(filename,kk)


运行结果:

10064002865114446300320010019402.jpg ['qrcode']
10064002865147474800320010014524.jpg ['qrcode']
10064002865193399400320010025444.jpg ['qrcode']
10064002865201489200320010016199.jpg ['qrcode']
10064002865201508800320010029686.jpg ['qrcode']
10064002866745871400320010015155.jpg ['qrcode']
10064002917911190400320010025075.jpg ['unqrcode']
10064002918088242900320010011993.jpg ['qrcode']
10064002918093458900320010012496.jpg ['qrcode']
10064002918168035600320010029193.jpg ['qrcode']
20181206142636.png ['qrcode']

Process finished with exit code 0

识别了10个是二维码,有一个二维码识别错误。进过分析,那个未识别的二维码,并不是微信二维码。

而是一个网站的二维码。说明我们写的这个程序只能识别微信二维码,其他类型的二维码识别不了。后面再看看有没有别的方法。

识别二维码方法二:

# -*- coding: utf-8 -*-

from pyzbar.pyzbar import decode
from PIL import Image,ImageEnhance
import os


"""
图片包含二维码检测
"""
def qrcode_recongnize(filepath,filename):
  """
  :param filepath: 图片路径
  :param filename: 图片名字
  :return: qrcode 图片包含二维码,unqrcode 图片不包含二维码
  """
  image_type = []
  try:
    # 读取图片
    img = Image.open(filepath + filename).convert('RGB')
    # 增加亮度
    img = ImageEnhance.Brightness(img).enhance(1.0)
    # 锐利化
    img = ImageEnhance.Sharpness(img).enhance(1.5)
    # 增加对比度
    img = ImageEnhance.Contrast(img).enhance(2.0)
    # 灰度化
    img = img.convert('L')
    # 解码二维码
    result = decode(img)

    if len(result)>0:
      image_type.append('qrcode')

    else:
      image_type.append('unqrcode')
  except:
    image_type.append('unqrcode')
  return image_typeif __name__ == '__main__':

  filepath="F:/img_spam/test/"
  for parent,dirnames,filenames in os.walk(filepath):
   for filename in filenames:
    kk=qrcode_recongnize(filepath,filename)
    print(filename,kk)


已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页