【go 指针数组】go语言中的指针数组

声明一个包含有5个整数指针类型的数组,我们可以在初始化时给相应位置的元素默认值。下面是给索引为0的元素一个新建的的int类型指针(默认为0),给索引为1的元素指向值v的地址,剩下的没有指定默认值的元素为指针的zero值也就是nil

package main

import "fmt"

func main() {


  var v int = 6
  array := [5]*int{0: new(int), 1: &v}
  fmt.Println(len(array))
  fmt.Println(*array[0])
  fmt.Println(*array[1])
  v2 := 7
  array[2] = &v2
  fmt.Println("------------------")
  for i, v := range array {
    fmt.Printf("index %d, address %v value is ", i, v)
    if v != nil {
      fmt.Print(*v)
    } else {
      fmt.Print("nil")
    }
    fmt.Println(" ")
  }
}
5
0
6
------------------
index 0, address 0x115a6150 value is 0 
index 1, address 0x115a60ec value is 6 
index 2, address 0x115a6184 value is 7 
index 3, address <nil> value is nil 
index 4, address <nil> value is nil 

Process finished with exit code 0
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页